www.Ochrana Motoru.cz | Oficiální distributor Flashlube – Europe
Motorová aditiva do nafty, benzinu, LPG, CNG, LNG, metanu, bioplynu
Home  >  O nás  >  Tiskové zprávy  >  Pozor na padělky Flashlube
Produkty

LPG & CNG

Diesel

Benzin

Olej

Varování před padělky aditiv Flashlube

Upozornění autorizovaného dovozce Flashlube. Určeno všem spotřebitelům!

Na českém trhu se v nedávné době začala objevovat motorová aditiva do paliv a olejů od firmy greenADD, která jsou zavádějícím způsobem označena názvem FLASH LUBE, ačkoli s touto celosvětově uznávanou značkou nemají nic společného. Upozorňujeme proto všechny spotřebitele z řad motoristů, aby byli při nákupu motorových aditiv obezřetní.


Pozor na falešně označená aditiva

Aditiva jsou látky přidávané v nízké koncentraci do jiných výrobků ke zlepšení nebo úpravě jejich vlastností. Obchodní jména Flashlube a Flash Lube (dále jen Flashlube) jsou mezinárodně zavedeným a komunikovaným brandem pro jedinečná motorová aditiva, vycházející z dílny týmu řízeného v Austrálii původně Dr. Wolfgangem Kluennerem. Držiteli všech duševních práv na takto označené produkty je na celosvětové úrovni společnost Don Kyatt, v Evropě případně rovněž Flashlube – Europe, v ČR případně rovněž autorizovaný distributor Jaroslav Vomočil. Značka Flashlube je v mnoha zemích včetně ČR registrována příslušnými úřady průmyslového vlastnictví.

obrázejk

Značka Flashlube je spotřebiteli ve více než 40 zemích celosvětově spojena s kvalitní a účinnou ochranou motorů. Společnost Don Kyatt pod značkou Flashlube již několik desítek let vyvíjí a prodává aditiva do automobilových olejů a do pohonných hmot dieselových, benzinových i LPG / CNG motorů. Aditiva Flashlube mají jedinečné složení a nezaměnitelný charakter.

Produkty Flashlube jsou jak podle praktických zkušeností statisíců uživatelů, tak i podle řady nezávislých testů spolehlivé a vysoce kvalitní. Používáním Flashlube dochází k pročišťování a promazávání motoru. Tím se zvyšuje výkonnost a životnost motoru bez ohledu na zátěž a terén. Flashlube pozitivně ovlivňuje ekonomiku provozu motoru. Aditiva Flashlube jsou nehořlavá, nevýbušná, nejedovatá a šetrná k životnímu prostředí. Příměsi značky Flashlube obdržely řadu odborných ocenění a jsou v mnoha ohledech jedinečné.

V nedávné době se v českých obchodech začaly objevovat i motorové příměsi od jiných výrobců, jež však podle dosavadních empirických poznatků nedosahují takových výsledků jako aditiva Flashlube. Značka Flashlube je však mezi motoristy tak silně spojena s účinnou ochranou motorů, že někteří prodejci začali svůj neznačkový sortiment falešně vydávat za výrobky Flashlube. Při takovém prodeji je pak před spotřebiteli zneužívána dobrá pověst Flashlube, dochází k matení spotřebitelů a vzniká riziko hmotných škod na straně spotřebitelů.

Ačkoli v doposud zjištěných případech nebylo na území České republiky zatím zneužíváno samotné logo Flashlube, ale pouze jeho slovní přepis ve formátu FLASH LUBE, dochází ke zjevnému uvádění spotřebitele v omyl. Takové jednání poškozuje tuzemské spotřebitele a je rovněž v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). Označením neznačkového zboží titulkem FLASH LUBE totiž spotřebitel dostává něco jiného (a to z hlediska principu i kvality), než co očekává.

V některých případech (ne však vždy) je celková nabídka tučně deklarována jako ochrana motoru FLASH LUBE a na méně nápadném místě je drobným písmem uvedeno, že nabízené aditivum je „plnohodnotná náhrada za FLASH LUBE“ (viz obrázek níže). I v takovém případě se však podle našeho názoru jedná o záměrné matení spotřebitele.

Většina nakupujících je totiž především nalákána avizovanou ochranou motoru od Flashlube a drobný alibizační text snadno přehlédne. Ohrazujeme se však i vůči vyjádření „plnohodnotná náhrada“, které je podle zástupců Flashlube neoprávněné. Zatímco Flashlube průběžně zveřejňuje testy svých produktů, bezpečnostní listy i zkušenosti jednotlivých uživatelů, o produktech, které se za FLASH LUBE vydávají, není známo prakticky nic. Že lze dva různé výrobky použít stejným způsobem, však automaticky neznamená, že mají srovnatelnou účinnost. Z toho důvodu lze vyjádření „plnohodnotná náhrada za FLASH LUBE“ ve zjištěných případech označit za klamavé.

Informace o jedinečnosti a účinnosti příměsí značky Flashlube najdete na stránkách českého autorizovaného dovozce, tj. na adrese www.OchranaMotoru.cz.


Falešné označování neznačkových aditiv slovním spojením „FLASH LUBE“
ve světle platných zákonů ČR

Klamavé obchodní praktiky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v § 5 uvádí klamavé obchodní praktiky. Jejich znaky jsou naplněny, je-li:

 • podnikatelem při prodeji užit nepravdivý údaj,
 • důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,
 • opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem,
 • vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele,
 • nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje
 • propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl vyroben určitým výrobcem, ačkoli tomu tak není.

Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) v § 44–52 definuje nekalé praktiky v hospodářské soutěži, jež jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalou soutěží je podle tohoto zákona mimo jiné:

 • vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele,
 • parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
 • klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce,
 • klamavá reklama – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu.

V § 53–55 téhož zákona jsou popsány právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může tedy požadovat:

 • odstranění závadného stavu a zanechání jakéhokoli nekalého jednání,
 • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i v penězích),
 • náhradu vzniklé škody.

Uvedená ustanovení se týkají i názvů a označení výrobků, firem apod., jak vyplývá i ze souvisejících pasáží v § 8 a 10 téhož zákona.

Přehled všech originálních produktů Flashlube najdete na produktové stránce Flashlube.


Verze pro tisk

  2010-08-30 Varování pro spotřebitele před padělky aditiv FlashlubeVýhodný nákup
E-shop s motorovými aditivy do CNG a LPG


Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus

Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © OchranaMotoru.cz